G-N8KC0D54ZN
top of page
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
RLSNSW-Ripple-Background.jpg

Swim Safe Swim Sober

Royal Life Saving là một công ty dẫn đầu trên interntaionl trong các chương trình cứu sinh. Về cơ bản là cứu người, nhưng cứu người cũng là một cách tuyệt vời để vui chơi, giao lưu và học một số kỹ năng quan trọng để giúp bạn và cộng đồng của bạn.

Swim Safe. Swim Sober is an online course that aims to educate Australian teenagers about the dangers of drinking on or near water, as well as the consumption of alcohol generally.


Topics covered include:

  • Impacts and Effects

  • Be the Influence

  • Alcohol Facts

  • Protect Yourself


This course is free to all High School Students via the Royal Life Saving NSW ACT TAS Online Learning Portal.

bottom of page